HFK-FONDET

 

Formål 

HFK-fondet er et solidaritetsfond med formål  om å hjelpe barn , ungdom og voksene som trenger økonomisk støtte for å delta i Hallingdalfotballklubbs aktiviteter på lik linje med andre. 

 

Bakgrunn 

Hallingdal FK ønsker at økonomien ikke skal være et hinder for deltagelse i klubbens aktiviteter. Sammen med næringsliv og stiftelser har klubben fått med støttespillere som gjør det mulig å bygge opp HFK-Fondet. 

Fondets midler skal være med å dekke følgende i prioritert rekkefølge: 

 1. Medlems- og aktivitetskontingent 
 2. Egenandeler på fotballskoler, cuper/turneringer, Treningsleir.  

Statutter og retningslinjer 

 1. Innskudd/Uttak
  1. Midler som kommer inn til fondet gjennom stiftelser, legater og tilskudd fra næringslivet og private benyttes kun til fondets formål 
  2. Bidragsyterne profileres på HFK.fondets hjemmeside 
  3. Fondet kan dekke en %-andel av opprinnelig kostnad for bidragsmottaker, men dette tilpasses etter behov.
  4. Det føres løpende oversikt over fondets midler, både innskudd og uttak 
  5. Det skal rapporteres til styret i Hallingdal FK i en årsrapport ved utgang av regnskapsåret. 

 

 1. Bidragsmottakere 
  1. Potensielle bidragsmottakere tar enten kontakt selv, formidles gjennom årgangens støtteapparat eller "oppdages" gjennom oppfølging av utestående treningsavgifter.
  2. Bidrag fra fondet forutsetter at søkerne deltar på klubbens dugnader og andre pålagte aktiviteter.

 

 1. Saksbehandling  
  1. Søknadene behandles konfidensielt av administrasjonen i Hallingdal FK.
  2. Saksbehandling og tildelinger skjer fortløpende.
  3. Ansvarlig for fondet kan gjennomføre møte med søkerne før evt. tildeling..
  4. Dersom ansvarlig for fondet eller daglig leder er å anse som inhabile i en sak, skal et utnevnt hovedstyremedlem delta i beslutning om tildelinger
  5. Oppsummering av beslutningsgrunnlaget og -kriterier arkiveres i egen saksprotokoll sammen med søknad og evt. annen informasjon.
  6. I enkelttilfeller der familie og foresatte er veldig vanskelige å få tak i, skal spillerens beste gå foran, slik at saksbehandlingsprosessen settes til side og støtte tildeles. 

 

STØTTESPILLERE TIL FONDET