Rollebeskrivelse for politiattestansvarlig i Hallingdal Fotballklubb


I pdf her.

Hensikten med systemet for innhenting av politiattester er at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars – eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Man skal oppleve å være en del av et trygt fotballmiljø dersom man er medlem i Hallingdal Fotballklubb. Å sikre at alle med relevante verv i HFK har fremvist politiattest, er et ledd i dette arbeidet.

Hovedoppgaven til politiattestansvarlig i HFK er å ha kontroll på at alle med relevante verv i klubben har fremvist politiattest. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. I hvilken grad vervene innebærer et ansvars –eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming drøftes mellom daglig leder, sportslig leder og i enkelte tilfeller daglig leder på Gol IFO.


1. Oppgave og ansvarsområde til politiattestansvarlig

Det er daglig leder i HFK som er politiattestansvarlig og som har ansvar for innhenting og oppfølging. Dette ansvaret er utnevnt fra styret.


1. Politiattestansvarlig skal innhente politiattest fra alle personer som skal ha relevante verv i HFK.

2. Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet.

3. Politiattestansvarlig skal lage klar «bekreftelse på formål» til søkerne, slik at prosessen blir enklest mulig for de med verv.

4. Gyldig politiattest skal fremvises daglig leder før vervet starter.

5. Politiattestansvarlig skal følge opp politiattester og påse at alle har gyldige politiattester.

6. Fremviste politiattester skal aldri lagres av klubben, bare sees.

7. I klubbens medlemsregister på Spond skal de med verv hukes av for «fremvist politiattest». Skriv «ja, dato».


Oppdatert sist oktober 2021.