Økonomistyring i Hallingdal Fotballklubb


Klubben utarbeider hvert år et budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, altså detaljert og tilsvarende som i regnskapet. Dette gjør det lettere å følge opp eventuelle avvik som oppstår. 

Alle idrettslag er regnskapspliktige og regnskapet blir bokført av et autorisert regnskapskontor og kontrollert av en kontrollkomite. Regnskapskontoret leverer regnskapsrapport til klubben tertialvis. Regnskapet følger kontantprinsippet (dvs. at inntekter og utgifter bokføres i den perioden posten har skjedd, men ved større beløp kan det avsettes/periodiseres slik at bokføringen skjer på riktig år). 

Gode rutiner er viktig for en sunn og god økonomi i klubben. Det er styrets plikt å sørge for å få ordentlig og oversiktlig registrering/dokumentasjon av regnskapsopplysningene. 

Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, i klubben disponeres bankkontoen av regnskapskontoret, daglig leder og styreleder.  Alle inngående fakturaer og ved utbetalinger attesteres alltid bilagene av daglig leder eller styreleder. 

Trenere, lagledere eller andre som har avtale om dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver for klubben, må levere godkjente bilgodtgjørelseskjema og timelister til daglig leder som attesterer og leverer til regnskapskontor før det utbetales.  

En del kostnader er vanskelig å kutte i; det må meldes på lag, dommerutgifter, leie av garderober/lokale, utgifter på utstyr og transportutgifter. Inntektene er i all hovedsak sponsorinntekter og treningsavgift. 

I takt med utviklingen settes det større krav til hva HFK skal tilby. Alle ønsker mer for mindre kostnader, både når det gjelder anlegg og aktivitet. Dette er en utfordring. Man må alltid se på muligheten for å sette i gang en ny aktivitet som kan sikre klubben mer inntekter.  

Dugnad: Alle spillere i klubben må stille opp på minst en dugnad i løpet av året. Dette er for å bidra til å skaffe klubben inntekter og for å holde treningsavgiften nede.

Foreldre stiller opp i kiosk, som sjåfører, kampverter osv. 

 

Oppdatert sist 13.10.2021.


I pdf trykk her.