ROLLEBESKRIVELSE FOR REKRUTTERINGSANSVARLIG I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

For å bli en kvalitetsklubb må klubben ha en funksjon som rekrutteringsansvarlig. Med denne funksjonen sikrer klubben at frivillige, de aktive og foreldrene har en felles forståelse for klubborganiseringen. Den ansvarlige for rekrutteringen kan være en ansatt/deltidsansatt, eller det kan være en dedikert frivillig. Den rekrutteringsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.


Rollebeskrivelse:

Jan-Eirik Thorberg er sportslig ansvarlig og trenerkoordinator i Hallingdal Fotballklubb. Rekrutteringsansvarlig inngår i denne rollen. 

Rollen som rekrutteringsansvarlig er viktig for både nye spillere, og for tilhørende foreldregruppe. Samlet sett skal nye spillere og foreldre oppleve at de blir godt ivaretatt. Oppstartsansvarlig skal følge opp nye spillere og deres lag og se at de etter hvert fungerer selvstendig i tråd med klubbens sportsplan og klubbhåndbok.

Trenere og lagledere på de enkelte lagene følger videre opp sine spillere og tar i mot nye spillere på en inkluderende og god måte. Infoflyt og tilstrekkelige infoskriv til spillere og foreldre er viktig.


Rekrutteringsansvarlig i Hallingdal Fotballklubb skal:

 • Følge opp og planlegge infomøter/rekrutteringsdager som er festet til årshjulet.
 • Ha god kontakt med alle moderklubbene i Hallingdal og/eller følge opp kontakten mellom trenerne i HFK og moderklubbenes aktuelle lag.
 • Koordinere klubbesøk (HFK reiser ut til klubbene og aktuelle lag på besøk med info og trening).
 • Sørge for at infoflyten ut til moderklubbene og deres spillere er god og tydelig. Eventuelle spørsmål skal besvares. Generelle infoskriv skal være tilgjengelig.
 • Kjenne til sportsplanen og særlig planens visjoner, verdier, målsetninger, etikk og hospitering.
 • Ha minimum UEFA C-lisens
 • Være ansvarlig for øvrige rekrutteringstiltak (akademi og fotballskoler + oppstart).
 • Enten selv eller ved å utpeke andre kompetente trenere gjennomføre treningene frem til permanent trenerapparat er på plass
 • Sørge for at det blir innkalt til foreldremøter for hvert lag i løpet av året (helst to).
 • Ha ansvar for klubbens rekrutteringsplan, og komme med forslag til revisjon dersom dette er nødvendig.
 • Evaluere rekrutteringstiltakene fortløpende og jobbe for forbedring. Holde god kontakt med trenerapparatene og være tilgjengelig for foreldregruppen.