ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB


Last ned i pdf her. Under fanen "kontakt" kan du se hvem som er tildelt de ulike rollene.


Styret

 Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben.
 Visjon- og verdiarbeid.
 Økonomisk -/ og driftskontroll.
 Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller.
 Følge idrettens lover og representere klubben utad.
 Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere.
 Oppnevne ansvarlig for politiattester.


Styreleder

 Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
 Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
 Klubbens pressekontakt i samarbeid med sportslig leder og daglig leder.


Nestleder:

 Stedfortreder for leder.
 Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.


Daglig leder:

 Ansvarlig Kvalitetsklubb (se detaljerte oppgaver under Kvalitetsklubbansvarlig).
 Den daglige kontakten med fotballkretsen, NFF, idrettskretsen og NIF.
 Overgangsansvarlig (se detaljerte oppgaver under overgangsansvarlig)
 Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner
 Ansvarlig for politiattestordningen (se detaljerte oppgaver under ansvarlig politiattester).
 Innkalling/referat styremøter, føre protokoll, sekretær.
 Ajourføre klubbhåndboken og være redaktør for klubben eller gruppas hjemmeside
 Spillerregistrering
 Søknader (cuper, fotballskoler, sammensatte lag m.m.)
 Påmelding av lag i samarbeid med sportslig leder
 Mottak og distribusjon av e-post
 Lede og koordinere økonomiarbeidet i samarbeid med styreleder.
 Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
 Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
 Daglig kontakt med regnskapsfører og regnskapskontor
 Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger. Oversiktlige medlemslister skal sendes til daglig leder.
 Ellers andre oppgaver i stillingsinstruks/årshjul.

Treneransvarlig:

Sportsplan:

 Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 Evaluere og utvikle sportsplanen sammen med sportslig utvalg eller den styret oppnevner.
Trenerforum:
 Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.
Klubbens trenere:
 Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne.
 Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 Rekruttering av nye trenere.
Klubbesøk i moderklubbene
 Avtale klubbesøk i moderklubbene
 Avtale treningsavtaler med moderklubbene.
 Sette opp plan for utvikling av trenere i moderklubbene

Oppstartsansvarlig/rekrutteringsansvarlig:

 Kjenne til sportsplanen og særlig planens visjoner, verdier, målsetninger, etikk og hospitering.
 Ha minimum UEFA C-lisens
 Være ansvarlig for rekrutteringstiltakene (akademi og fotballskoler + oppstart).
 Kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye lagene.
 Skal enten selv eller ved å utpeke andre kompetente trenere gjennomføre treningene frem til permanent trenerapparat er på plass
 Sørge for at det blir innkalt til foreldremøter for hvert lag i løpet av året (helst to – en høst og en før sesong vår). Her skal klubbens verdier, mål og retningslinjer bli presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon.
 Ha ansvar for klubbens rekrutteringsplan, og komme med forslag til revisjon dersom dette er nødvendig.
 Evaluere rekrutteringstiltakene fortløpende og jobbe for forbedring. Holde god kontakt med trenerapparatene og være tilgjengelig for foreldregruppen.

Kvalitetsklubbansvarlig:

 Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot NFF Buskerud.
 Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.

Dommerkoordinator:

 Dommeransvarlig har god kontakt og samarbeid med klubbens dommere, klubbens styre og administrasjon, lagledere og trenere, samt NFF Buskerud. Per dags dato er dommeransvarlig et styreverv i Hallingdal Fotballklubb.
 Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. Har videre ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med NFF Buskerud.
 Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper:
- Ansvar for at klubbdommerkurs blir gjennomført minst en gang hvert år i hver sone. Ansvar for minst et kretskurs gjennomføres i Hallingdal hvert år. Kretskurset gjennomføres felles for alle soner. Det skal legges særlig vekt på rekruttering av jenter.
 Dommeransvarlig i Hallingdal Fotballklubb er kontaktperson ovenfor alle Hallingdalsklubber og soneledere, samt kontaktperson ovenfor kretsen. Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, herunder også deltakelse på treningsleir.
 Dommeransvarlig skal ha ansvaret for å påse at dommerne i klubben har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med de andre spillerne, samt ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 Ansvaret for å evaluere og videreutvikle klubbenes rekrutteringsplan for dommere.

FIKS-ansvarlig:

 Forankring – se til at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.

 Brukeradministrasjon – se til at personer i klubben har den tilgangen til FIKS som de trenger.
 Brukeropplæring – se til at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.
 Daglig leder er ansvarlig for spilleroverganger.
 Daglig leder er ansvarlig for lagspåmelding i samarbeid med sportslig leder, Jan-Eirik Thorberg.

Sportslig leder / (ansvarlig for utdanning)

 Utvikling og implementering av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet, samt påse at disse blir fulgt.
 Differensiering (hospiteringsløsninger).
 Rekruttering av trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv.
 Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.
 Sportslig leder kartlegger behovet for utdanning og/eller kurs i egen klubb. Følger opp dette og trenerne det gjelder.

Fair Play ansvarlig:

Overordnete ansvarsområder for fair play – ansvarlig i HFK:
 Implementere klubbens strategi ut i praksis.
 Bindeledd mellom styret og lagene i klubb.
 Kommunikasjon med NFF Buskerud og forbundet.
 Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).
Praktiske ansvarsområder:
 Synliggjøre Fair play i HFKs sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 Påse at anlegget har et Fair play-preg (i samarbeid med moderklubbene).
 Bestille Fair play-effekter.
 Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 (Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.)
 Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.

Overgangsansvarlig:

 Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs «Overgangsreglement». For å sikre at en slik overgang skal skje på en ryddig måte, er det viktig at lederen kjenner til rutinene i slike saker, eller eventuelt delegerer slike saker til en annen person i styret.

 En overgang krever at en del formalia skal være på plass.

 Det er viktig og nødvendig for at det skal være mest mulig ryddighet ved en overgang.
 Det er viktig å huske at gammel klubb kan stoppe en overgang dersom en spiller har uoppgjorte forpliktelser til klubben.
 Overgangen gjennomføres elektroniske i FIKS.
 Disse gis ansvar til å opprette forespørsler/overganger, og også godkjenne overganger fra egen klubb.
 Norges fotballforbund og Fotballkretsen krever at det i hver klubb skal være én til to personer som av klubbstyret gis tilgang til FIKS.

Ansvarlig politiattester:

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal ha politiattest.
Ordningen i korte trekk:
 Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
 Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
 Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.
 Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.
 Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.
 Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene: e-post: politiattest@idrettsforbundet.no - telefon: 800 30 630.

Levert av IdrettenOnline